Informace o výstavě

Vážení návštěvníci výstavy. Na  fotografiích  prosím nehledejte nějakou závratnou kvalitu či umělecké dílo. Jde o práci amatérskou, ryze dokumentační. Veškeré fotografie byly pořízeny z ruky (bez stativu) a bez použití jakéhokoli příslušenství (filtry, předsádky, objektivy a pod…). Vystavování fotografií není hlavní náplní činnosti organizace Sdružení Lacerta – realizátora této výstavy.

Omluvte prosím skutečnost, že z důvodu zajištění ochrany živočichů a jejich stanovišť není možné v mnoha případech uvádět místo jejich výskytu, případně lokality blíže popisovat. Neumožňuje to ani zákon o ochraně přírody, ani výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů, které nám byly za účelem pořizování foto a videodokumentace uděleny. Fotografie byly pořízeny při udělení těchto výjimek: Výjimka MŽP čj. 8936/02/OOP/2395/02  z 24.6.2003,   Výjimka MŽP čj. MŽP/9227/04-620/1555/04-V1349  ze 4.11.2004,   Výjimka SCHKOJ čj. 3022/04 ze 14.10.2004,   Výjimka OkÚ Jeseník čj. 1313/2002/RŽP/ER-36/Ko-246.3  z 22.5.2002  a   Výjimka OkÚ Olomouc čj. ŽP 4397/02/Pl  z 10.4.2002.  Bez těchto dokladů nelze chráněné druhy živočichů nikterak rušit ve vývoji (např. fotografovat).

 

Myšlenka věnovat se podrobněji problematice ochrany přírody vznikla někdy v roce 1995. V té době ze vzdoru a jako nesouhlas se systémem ochrany životního prostředí v ČR a se způsobem, jakým orgány ochrany přírody vykonávaly svou činnost. Tyto se soustředily na výkon své činnosti pouze ve svém nejbližším okolí, snad jen v obcích a městech. Zde často striktně a přehnaně dbaly na dodržování příslušných zákonů na ochranu přírody. Mnohdy neopodstatněně. Spousta z nás se s tím setkala na vlastní kůži při každé stavbě, údržbě nemovitosti a  pod..

 Na straně druhé těmto institucím utíkaly situace, ve kterých byly poškozovány a vybíjeny celé populace živočišných druhů – třeba právě v oblasti zatopených lomů, které se zavážely stovkami tun odpadů, nebo při odvodňování a vysušování cenných mokřadů … Právě na tento extrém bylo nutno nějak upozornit.

 

Pokud se někdo setká s  devastací  jakýchkoli složek životního prostředí, měl by ze slušnosti i z občanské povinnosti na tuto skutečnost upozornit. Také už bylo na čase upozornit úřady na to, že příroda je také tam – kam úředníci (obrazně řečeno) z okna nedohlédnou, a že také tam dochází k jejímu poškozování.

 

Česká republika má jeden z nejdokonalejších zákonů na ochranu přírody v Evropě. Zákon je sice téměř dokonalý, ale jeho naplňování je pouhou fikcí. Úřady díky zcela nedostačujícímu počtu úředníků v oblasti ochrany přírody nemohou pracovat naplno. Jejich činnost tak není plnohodnotná a nemá na zlepšení životního prostředí podstatný vliv. Dokonce nemohou naplňovat ani mnohá zásadní ustanovení zákona na ochranu přírody !!! Ruku na srdce – kdo z nás kdy slyšel o záchranných programech, záchranných přenosech, repatriaci, introdukci a reintrodukci živočichů,  registraci významného krajinného prvku, náhradních opatřeních … ? 

O nějakém systému kontrol, jak jsou v praxi a v terénu naplňována ustanovení zákona ani nelze hovořit. Úředníci jsou přetížení mnohdy zbytečným papírováním a prací v kancelářích, do terénu se nedostanou - nebo jen velmi zřídka. Tento stav nelze vyčítat samotným úředníkům, jde evidentně o chybu v celém systému státní správy na úseku životního prostředí.

 

Pro ilustraci uvádíme složení Odboru životního prostředí Městského úřadu Jeseník (rozšířená působnost):

 

Odbor životního prostředí Funkce
Sedlák Milan Ing. Vedoucí odboru
Adamová Marie sekretariát, lovecké lístky
Donéeová Hana Ing. ochrana přírody
Gawlas Roman Ing. ochrana ovzduší
Novotný Lubomír Ing. státní správa lesů
Nečesaná Věra vodní hospodářství, ČOV, kanalizace
Opálková Alena Ing. ochrana ZPF, zemědělství
Proske Lumír vodní hospodářství, vodní zdroje, závadné látky
Řeha Martin Ing. státní správa myslivosti, rybářství
Šimková Lenka Ing. vodní hospodářství, čistá voda, rybníky, nádrže

 

Jak vidíte, na ochranu přírody celého okresu Jeseník by měla stačit jedna osoba ..... 

                !!!

 

Stát prostě o skutečnou ochranu životního prostředí zájem nemá. Problematika je odsouvána na jedno z posledních míst státních zájmů, ač stát prostřednictvím politiků a jejich prohlášení zájem o ochranu přírody neustále předstírá …

 

Právě zde je místo pro milovníky přírody, amatérské ochránce přírody či občanská sdružení … prostě pro všechny slušné lidi !!!  Pomoci může každý, třeba jen ukázkou několika zajímavých fotografií, či předáním svých zkušeností.

 

 

 

 

Cílem naší výstavy je snaha o zdůraznění hodnoty přírodního bohatství malé části našeho regionu a také snaha ovlivnit myšlení místních obyvatel – tj. rozšířit jejich znalosti o místní přírodě, ale také posílit jejich všímavost, ohleduplnost  a oslabit jejich lhostejnost k životnímu prostředí.