Přímé vstupy do fotogalerie:

Odonata - VÁŽKY

Epitheca bimaculata - lesklice velká; Leucorrhinia pectoralis - vážka jasnoskvrnná; Cordulegaster boltonii – páskovec kroužkovaný; Somatochlora metallica - lesklice zelenavá; Sympetrum pedemontanum - vážka podhorní; Sympecma fusca - šídlatka hnědá; Crocothemis erythraea - vážka červená; Cordulia aenea - lesklice měděná Aeshna mixta  - šídlo pestré; Aeshna cyanea - šídlo modré; Aeshna grandis - šídlo velké; Anax imperator - šídlo královské; Calopteryx splendens - motýlice lesklá; Calopteryx virgo - motýlice obecná; Erythromma najas - šidélko rudoočko; Pyrrhosoma nymphula - šidélko ruměnné; Ischnura pumilio - šidélko malé; Lestes barbarus - šídlatka brvnatá; Lestes virens vestalis - šídlatka zelená; Lestes dryas - šídlatka tmavá; Lestes viridis - šídlatka velká; Libellula quadrimaculata - vážka čtyřskvrnná; Onychogomphus forcipatus - klínatka vidlitá; Orthetrum albistylum - vážka bělořitná; Orthetrum brunneum - vážka hnědoskvrnná; Orthetrum coerulescens - vážka žlutoskvrnná; Sympetrum danae - vážka tmavá; Sympetrum sanguineum - vážka rudá;

 

Reptilia – PLAZI

Vipera berus - zmije obecná; Natrix natrix - užovka obojková; Anguis fragilis - slepýš křehký; Lacerta agilis -  ještěrka obecná; Zootoca vivipara - ještěrka živorodá

 

Amphibia - OBOJŽIVELNÍCI

Triturus montandoni - čolek karpatský; Triturus cristatus - čolek velký; Triturus alpestris - čolek horský; Triturus vulgaris - čolek obecný; Salamandra salamandra - mlok skvrnitý; Bombina variegata - kuňka žlutobřichá; Hyla arborea - rosnička zelená; Bufo viridis - ropucha zelená; Bufo bufo - ropucha obecná; Rana temporaria - skokan hnědý Rana esculenta, Rana ridibunda, Rana lessonae - komplex skokanů zelených;

 

Astacura - RACI

Astacus astacus - rak říční; Procambarus fallax - rak mramorovaný; Orconectes limosus - rak pruhovaný; Pacifastacus leniusculus - rak signální; Astacus leptodactylus -  rak bahenní

 

Vespertilionidae - NETOPÝROVITÍ

Barbastella barbastellus - netopýr černý Eptesicus nilssonii - netopýr severní

.......................................................................................................................................................................

 

Vítáme  Vás na stránkách Sdružení Lacerta, na kterých naleznete několik informací (ve formě  fotodokumentace ) o  zatopených těžebních jámách a lomech z oblasti  podhůří Rychlebských hor,  Žulovské pahorkatiny a Zlatohorské vrchoviny. Zatopenými těžebními jámami a  lomy  jsou myšleny lokality, v nichž se nachází alespoň malá vodní plocha (nebo jen periodická tůňka), která umožňuje rozmnožování vodním organizmům. Většinu z těchto lokalit  je v současnosti možno charakterizovat  jako mokřadní biotopy,  které byly v minulosti (neplánovaně) vytvořeny člověkem.

Sdružení Lacerta soustavně provádí pozorovací a monitorovací práce v celkem 21 katastrálních územích okresu Jeseník  a od roku 2003 také ve čtyřech katastrech okresu Bruntál.  Celkem sledujeme v osmi  kvadrátech   přes 350 lokalit na ploše přesahující 400km2. Specializujeme se na obojživelníky.

Prosíme, omluvte skutečnost že z důvodu zajištění ochrany živočichů a jejich stanovišť není možné uvádět místo jejich výskytu, případně lokality blíže popisovat. V zájmu ochrany živočichů jsme nuceni respektovat pravidlo: nejlepší ochranou je utajení …Poskytovat bližší údaje nám nedovoluje ani zákon o ochraně přírody, ani výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů, které byly naší organizaci za účelem provádění pozorovacích a monitorovacích prací a na pořizování foto a videodokumentace uděleny. Práce jsou prováděny při udělení těchto výjimek: Výjimka Vlády a MŽP ČR, č.j. 970/M/08-82/620/08 z 21.3.2008 MŽP čj. 8936/02/OOP/2395/02  z 24.6.2003,   Výjimka MŽP čj. MŽP/9227/04-620/1555/04-V1349  ze 4.11.2004,   Výjimka SCHKOJ čj. 3022/04 ze 14.10.2004, Výjimka SCHKOJ čj. 3018/05  z 2.1.2006, Výjimka SCHKOJ čj. 2551/JS/07 ze dne 18.10.2007, Výjimka OkÚ Jeseník čj. 1313/2002/RŽP/ER-36/Ko-246.3  z 22.5.2002, Výjimka KÚOK Olomouc čj. KUOK/535/05/OŽPZ/861  z 31.1.2005, Výjimka KÚOK Olomouc čj. KUOK/34026/05/OŽPZ/861  ze 7.12.2005, Výjimka KÚOK Olomouc čj. KUOK/90277/2007/OŽPZ/432 z 30.10.2007, Výjimka OkÚ Olomouc čj. ŽP 4397/02/Pl  z 10.4.2002.  Bez těchto dokladů nelze chráněné druhy živočichů nikterak rušit ve vývoji (např. fotografovat, či provádět  monitorovací  a  pozorovací práce ). 

Myšlenka věnovat se podrobněji problematice ochrany přírody vznikla někdy v roce 1995. V té době ze vzdoru a jako nesouhlas se systémem ochrany životního prostředí v ČR a se způsobem, jakým orgány ochrany přírody vykonávaly svou činnost. Tyto se soustředily na výkon své činnosti pouze ve svém nejbližším okolí, snad jen v obcích a městech. Zde často striktně a přehnaně dbaly na dodržování příslušných zákonů na ochranu přírody. Mnohdy neopodstatněně. Spousta z nás se s tím setkala na vlastní kůži při každé stavbě, údržbě nemovitosti a  pod..

              Na straně druhé těmto institucím utíkaly a stále utíkají situace, ve kterých byly poškozovány a vybíjeny celé populace živočišných druhů – třeba právě v oblasti zatopených lomů, které se zavážely stovkami tun odpadů, nebo při odvodňování a vysušování cenných mokřadů … Právě na tento extrém bylo nutno nějak upozornit. Z tohoto důvodu jsme v roce 2002 založili občanské sdružení s názvem Sdružení Lacerta.

Pokud se někdo setká s devastací jakýchkoli složek životního prostředí, měl by ze slušnosti i z občanské povinnosti na tuto skutečnost upozornit. Také už bylo na čase upozornit úřady na to, že příroda je také tam – kam úředníci (obrazně řečeno) z okna nedohlédnou, a že také tam dochází k jejímu poškozování, resp. že i tam se dá ledacos vylepšit – například realizací managementu (sečení porostů, odstraňování náletových dřevin, čištění tůněk ….  ).

Česká republika má jeden z nejdokonalejších zákonů na ochranu přírody v Evropě. Zákon je sice téměř dokonalý, ale jeho naplňování je pouhou fikcí. Úřady díky zcela nedostačujícímu počtu úředníků v oblasti ochrany přírody nemohou pracovat naplno. Jejich činnost tak není plnohodnotná a nemá na zlepšení životního prostředí podstatný vliv. Dokonce nemohou naplňovat ani mnohá zásadní ustanovení, která jim zákon na ochranu přírody ukládá realizovat !!! Ruku na srdce – kdo z nás kdy slyšel o záchranných programech, záchranných přenosech, introdukci a reintrodukci živočichů,  registraci významného krajinného prvku, náhradních opatřeních … ? O nějakém systému kontrol, jak jsou v praxi a v terénu naplňována ustanovení zákona ani nelze hovořit. Spíše se setkáváme s tím, že úřady jakoukoli umělou pomoc živočichům (např. hloubení tůněk  pro obojživelníky, reintrodukci raků) odmítají.

Stát prostě o skutečnou ochranu životního prostředí zájem nemá. Problematika je odsouvána na jedno z posledních míst státních zájmů, ač stát prostřednictvím politiků a jejich prohlášení zájem o ochranu přírody neustále předstírá … 

             Otázka zájmu jednotlivých a konkrétních úředníků vykonávajících výkon státní správy v ochraně přírody na nižších stupních (krajské úřady, tzv. "trojkové" obce a td.) je podmíněna především osobním přístupem. Tento lidský faktor samozřejmě v řadě případů zcela selhává a proto se mnohdy zájem o ochranu přírody jeví jako laxní, s notnou dávkou nevole řešit konkrétní a potřebnou problematiku. Proč tomu tak je ? Zdá se, že u velkého počtu pracovníků chybí potřebná širokospektrální odbornost.  Někteří úředníci se zabývají např. dřevinami, někteří bylinami, málokdo je alespoň průměrný zoolog. Řada z nic se nezabývá ničím. Pak nemá možnosti analyzovat daný problém, nerozumí mu a tudíž jej neřeší, nebo jen formálně, mnohdy se zamítavými postoji.  Problém má ještě celou řadu dalších aspektů, nicméně jsme si dovolili  tuto stručnou poznámku z toho důvodu, že nelze objektivně hodit všechny lidi, kteří pracují v ochraně přírody a životního prostředí do jednoho pytle Víme, že přes všechnu tu bídu se mezi nimi najdou schopní, osvícení a nebojácní jedinci.

Právě zde je místo pro milovníky přírody, amatérské ochránce přírody či občanská sdružení … prostě pro všechny slušné lidi !!!  Pomoci může každý, třeba jen ukázkou několika zajímavých fotografií, či předáním svých zkušeností.

 

            Záměrem těchto stránek je snaha o zdůraznění hodnoty přírodního bohatství malé části našeho regionu a také snaha ovlivnit myšlení místních obyvatel – tj. posílit jejich všímavost, ohleduplnost  a oslabit jejich lhostejnost k životnímu prostředí.

            Zároveň se s Vámi chceme podělit alespoň o fotografie živočichů, rostlin a prostředí jejich výskytu, které většina z Vás z mnoha důvodu na vlastní oči nikdy neuvidí ... Věříme, že Vás naše stránky potěší a že zejména pro děti budou i poučné.

.......................................................................................................................................................................